Dette er vinnerne! Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander 2020/21

Dato

Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander 2020/21

Arrangert av Utvalgte kulturlandskap Jomfruland- Stråholmen

Vinnerne.
1. premie fra høyre, Hilde Rønning Klausen, 2 pr. Vår Bothner, 3. pr. (delt) Hæge C. Haarbye,
3.pr.(delt) Ann Kristin Svarva Lund og Hilde Rambøl.

(Tekst/bilder: Torstein Kiil)

Bakgrunn for konkurransen og juryens bedømmelse av forslagene.

Bakgrunn
Utvalgte kulturlandskap (UKL) Jomfruland- Stråholmen ble etablert i 2009 som et av i alt 22
spesielt verdifulle kulturlandskap i landet. Målsettingene er at disse landskapene skal
ivaretas med beitedyr og tradisjonell drift med lite bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.
Det biologiske mangfoldet og kulturminnene skal tas vare på. Stortinget har vært svært godt
fornøyd med ordningen og i dag er det 46 slike landskap spredt i alle landets fylker. Fra
staten får vi årlige tilskudd for å støtte opp om driften, men mye arbeid knyttet til skjøtsel
blir gjort av befolkningen som dugnad og frivillig arbeid. Det er også et mål å gi disse utvalgte
områdene en økt verdiskaping. Et vakkert og velstelt landskap har stor betydning for
lokalbefolkningen og for reiselivet og er et viktig bidrag i verdiskaping.

I 2016 ble Jomfruland nasjonalpark opprettet. Nasjonalparken og utvalgte kulturlandskap
har mange sammenfallende interesser og målsettinger. For Jomfrulands del er ca. 20% av
landarealene nasjonalpark, men UKL dekker alle landbruksarealene på øya og har dermed et
vesentlig større areal å forvalte. Nasjonalparken og UKL jobber sammen med å utvikle
nasjonalparken og dens mange attraksjoner. Kommunestyret har bestemt at et fremtidig
nasjonalparksenter skal ligge på Jomfruland og for øyeblikket holder en prosjektgruppe på
med å utrede alternativer og innhold i senteret. Det er også opprettet en egen finansgruppe                                              med ordføreren i spissen som skal søke å få investorer til å hjelpe til med finansieringen. Vi
får håpe det er mange i kommunen og ikke minst våre sommergjester som ønsker å bidra i
det spleiselaget.

En ting er å finansiere senteret, en annen utfordring er å drifte det med et budsjett som gir
rom for stadig endringer og forbedringer. Staten gir tilskudd, men erfaringer fra andre sentre
er at driftsøkonomien gir mindre rom for utvikling. Senteret bør derfor ha et tilbud av lokale
varer og tjenester som kan gi en støtende inntekt.

Denne designkonkurransen er ment å være starten på å utvikle lokale produkter som kan
selges i senteret. Bruk av lokale produsenter og miljøvennlige materialer og lokal design, er
noe de besøkende normalt setter pris på. Utvikling av lokal mat og drikke kan også være et
fremtidig satsingsområde.

Konkurranseregler og juryen
Designkonkurransen ble utlyst høsten 2020 med frist til å levere forslag 1. april 2021. Hver
deltaker kunne levere inntil tre forslag. Det ble utviklet konkurranseregler som definerer en
del kriterier som må være tilstede, helt eller delvis. Det viktigste er lokal tilhørighet både i
utvikling, produksjon og materialbruk. Miljøvennlige produkter med god kvalitet på design
og materialbruk vektlegges. Gjenstandene må være mulig å produsere i et visst antall og ha
med en god beskrivelse.

Juryen har bestått av: Eva-Christina Skaarup fra Kragerø næringsforening, Thomas Bakkerud,
Siri Fossen fra kulturkontoret og Torstein Kiil fra UKL Jomfruland- Stråholmen. Det er
kommet inn 23 forslag fordelt på 14 forslagsstillere.

Bedømmelse av forslagene
Det er mottatt mange meget gode forslag og ikke minst gode ideer som kan videreutvikles.
Juryen har derfor hatt en krevende oppgave med å vurdere forslagene opp mot de kriterier
som var satt i konkurransereglene. Etter en gjennomgang av alle forslagene og deres
beskrivelser, var juryen enig om at det var fire forslag som klart pekte seg ut med best score.
Men mange av de andre forslagene kan gjerne være salgbare og ideene kan videreutvikles
og gjenstandenes materialbruk og formgivning forbedres. Etter en grundig drøfting og
gjennomgang, kunne juryen etter en totalvurdering av de enkelte forslag, enstemmig
rangere forslagene. Det var tre premier på henholdsvis kr 20 000 for førsteplass, kr 10 000
for andreplass og kr 5 000 for tredjeplass. Juryen fant ut at det var to kandidater som stod
likt i kampen om tredjeplassen og denne plasseringen ble derfor delt mellom to aktører.

De fire premievinnerne presenterte seg selv og sine forslag under premieutdelingen den 28.mai.

Dette er de premierte forslagene:

3. premie. Strikkeplagg med egen design av motiver fra Jomfruland landskapet.
Forslagsstiller: Hilde Rambøl og Ann Kristin Svarva Lund

Juryens begrunnelse «strikkeplagg»: Forslagsstiller har utviklet flere vakre motiver fra
Jomfruland som kan brukes på ulike produkter, som eks. sokker, votter, pulsvanter mm. Det
er laget strikkeoppskrifter som kan selges sammen med garn eller som ferdige produkter.
Det arbeides også med å lage en egen bok der bl.a. historier og tradisjoner fra Jomfruland
skal være et tema. Dette er utmerket design og kan produseres av mange og strikking er for
tiden svært populært. Det er brukt økologisk garn, men det vil være ønskelig at man bruker                                      villsaugarn fra øyene som har lokal tilknytning og vil være i handel fra i sommer.                                                    Håndlagde norske strikkeprodukter er svært populære suvenirer for utenlandske gjester som skal besøke Nasjonalparksenteret.

3. premie. Sitteunderlag vevet av villsau ull. Forslagsstiller: Hæge C. Haarbye

Juryens begrunnelse «sitteunderlag»: Forslagsstiller har utviklet flere modeller av
sitteunderlag produsert av villsaugarn. Dette er en form for «vaffelvev», men man kan også
bruke andre fremstillingsformer. Sitteunderlaget kan produseres med og uten kanting med
fåreskinn. Produktet er laget på Jomfruland og bruker lokalt råstoff og vil være et utmerket
produkt for dem som skal besøke Jomfruland og vandre rundt på stiene i nasjonalparken og
trenger en pust i bakken.

2. premie. Tårna. Forslagsstiller: Vår Bothner

Juryens begrunnelse «tårna»: Forslagsstiller har levert et meget godt forslag til produksjon
og design. Det er ikke levert inn noen fysisk gjenstand, men produktet er meget godt
beskrevet på en profesjonell måte. Materialet er knust stillehavsøsters som blir omdannet til
leire for produksjon av keramiske produkter. Det er designet to tårn som eksempel på
gjenstander som kan lages som vaser. Her har forslagsstiller innovativt sett mulighetene til å
utnytte en stor ressurs som i utgangspunktet er et miljøproblem. Materialet har et stort utviklingspotensial og er i tråd med en bærekraftig fremtid. Juryen oppfordrer forslagsstiller til å arbeide videre med å realisere forslaget.

1.premie. Glassgjenstander med motiver fra den marine nasjonalparken Jomfruland.
Forslagsstiller: Hilde Rønning Klausen.

Juryens begrunnelse «glassgjenstander»: Forslagsstiller har utviklet mange unike
glassgjenstander med motiver fra den marine nasjonalparken Jomfruland, som skjell, fisk,
sjøstjerner mfl. I glasset er innstøpt sand og råmaterialer fra Jomfruland. Juryen var
samstemte i at dette var det forslaget som totalt sett oppfylte kriteriene på en best mulig
måte. Meget god kvalitet, håndverk og design. Produktene er nyutviklet til konkurransen og
de har blitt produsert i forslagsstillerens eget glassverksted i Kragerø. Juryen ser et stort
potensial til utvikling av flere motiv fra nasjonalparken, forhåpentlig årlig i en lokal
produksjon.

Andre
artikler