Destinasjon Kragerø og sitt arbeid med bærekraftighet!
Visit Kragerø og sitt arbeid med bærekraftighet!

Dato

Et langsiktig innovasjonsarbeid

Siden mai har Kragerø næringsforening vært i gang med arbeidet for å oppnå «Merket for bærekraftig reisemål», et kvalitetsmerke for reisemål som har startet systematisk jobbing for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene. I tillegg til at dette gir gjestene gode opplevelser, ønsker destinasjonen samtidig å ta vare på stedets natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktige. Dette krever et nært samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen der formålet er at reisemålet skal være et godt sted å bo – og et godt sted å besøke.

Å kvalifisere Kragerø for «Merket for bærekraftig reisemål» er tiltak nr. 1 i reiselivsplanen vår « Sammen for Kragerø mot 2030».

Merkeordningen fra Innovasjon Norge

Merkeordningen består av en standard med 42 kriterier og 104 indikatorer som skal besvares og en arbeidsprosess som sammen bistår reisemålet i å planlegge, iverksette og måle sitt arbeid for økt bærekraft i reiselivet.

Standarden i merkeordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), noe som betyr at kriteriene dekker internasjonale krav til sertifisering for destinasjoner!

42 reisemål og over 100 kommuner følger nå den globale standarden gjennom deltakelse i «Merket for bærekraftig reisemål». 15 reisemål er blitt merket så langt. (Lindesnesregionen, Lysefjord, Røros, Trysil, Setesdal, Visit Lillehammer, Tromsø …) Behovet for et slikt styringssystem er avgjørende for at reiselivet skal være et gode for land og lokalsamfunn.

Arbeidsprosessen er delt inn i to faser. Kragerø er nå i fase 1 som er beregnet til å avsluttes i løpet av dette året, og innebærer arbeid med forankring/implementering og handlingsplan. Fase 2 «Gjennomføring og måling» skal realiseres ila året 2021 der tiltak fra handlingsplanen skal igangsettes og alle indikatorer fra standardens områder – Bevaring av natur, kultur og miljø – Styrking av sosiale verdier – Økonomisk levedyktighet – skal dokumenteres og besvares.

FNs bærekraftsmål

Standarden er koblet opp mot FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjennom vår deltakelse i merkeordningen bidrar reisemålet Kragerø og Kragerø Kommune til denne globale dugnaden. Se FNs bærekraftsmål og standarden her. 

Digitalt internasjonalt kurs til nøkkelpersoner i merkeordningen

Det er mange som skal involveres lokalt for at et reisemål skal kunne gå gjennom den 2-årige merkeprosessen. Å bli merket er et samarbeidsprosjekt mellom næringsaktører, kommune og innbyggere. For å øke kompetansen på dette området tilbyr Innovasjon Norge, i samarbeid med GSTC, et internasjonalt kurs i bærekraftig reiseliv til nøkkelpersoner i merkeordningen.

I sammen med over 80 andre deltaker innen norsk reiseliv, deltok Visit Kragerø ved Janna Pihl (prosjektansvarlig), Eva-Christina Skaarup (prosjektleder) på et slik kurs som startet i mai, og kan nå skilte seg med «Certificate in Sustainable Tourism» (et kompetansekrav fra Innovasjon Norge) etter bestått eksamen.

Andre
artikler