Search
Search
Meny
Småbysjarm, foto: Fokus Foto

Høringssvar revidering politivedtekter for Kragerø Kommune

01. mars 2023 | Janna Pihl
Her kan du lese Kragerø Næringsforenings høringssvar til revidering av politivedtektene for Kragerø Kommune.
 
Høringssvar fra Kragerø Næringsforening (KNF) til Revidering av Politivedtekter for Kragerø kommune

KNF kan forstå politiets behov for å ha et tidspunkt å forholde seg til når det gjelder musikk i det
offentlige og at man ønsker å tilpasse seg ny normalpolitivedtekt fra 2018. Vi ser også at det er
praktisk at politivedtektene er like i alle kommuner i politidistriktet, men vi ønsker i dette
høringssvaret belyse de negative konsekvenser det vil ha for næringslivet.

Kragerø er en kjent sommerdestinasjon for nordmenn med kvaliteter knyttet til opphold i hytter,
skjærgårdsopplevelser, sommer og sjarmerende småbyliv.
Kragerø har lange og gode tradisjoner som vertskap for det som lokalt kalles «sommergjester».
Kommunen har i dag 3462 hytter (ssb.no) og selv om reiselivsnæringen og kommunen samarbeider om å følge opp reiselivsplanen og jobbe systematisk for å utvikle nye tilbud i nye sesonger, er hovedattraksjonskraften fortsatt knyttet til sol og sommer. En årstid hvor vi nyter lange lyse kvelder og et klima som gjør at vi kan ta i å bruke uteareal til servering, konserter og båtliv. I tillegg til å arbeide om å øke attraksjonskraften i nye sesonger, sier vår felles reiselivsplan ‘Sammen for Kragerø mot 2030’, at vi skal jobbe for å øke verdiskapningen i sommersesongen.
Det betyr at vi må være et godt vertskap for alle som er i Kragerø sommerstid. Vi er bla. avhengig av et rikt tilbud av serverings og spisesteder, og sammenlignet med andre norske byer på samme
størrelse har vi over gjennomsnittet mange serveringssteder og serveringstilbud. De fleste er
helårsåpne selv om kundegrunnlaget vinterstid nesten ikke kan forsvare helårsdrift. En god
sommersesong gir serveringsstedene anledning til å øke omsetningen som igjen er med på å sikre
helårsdrift, skape arbeidsplasser og med det, skatteinntekter til kommunen. Takket være den gode
sommersesongen har Kragerø et rikt helårstilbud av butikker, spisesteder og kulturtilbud.

De nye politivedtektene sier:
§2-1 Ro og orden på offentlig sted
«Utendørs musikk skal avsluttes kl 23.00 alle dager.»

De nye politivedtektene vil erstatte punkt 4 h første avsnitt om musikk utendørs
h) Musikk utendørs
Utendørs musikk kan finne sted i tidsrommet fram til klokken 24.00 på fredager og lørdager i
tidsrommet. For øvrige dager skal utendørs musikk avsluttes senest kl. 23.00.
Helsedirektoratets veileder for Musikkanlegg og helse (IS-0327) ligger førende.


Forutsigbarhet
En av de viktigste forutsetninger for næringslivet er forutsigbare rammebetingelser.
Alkoholpolitisk handlingsplan er vedtatt av kommunestyret 18.05.2020.
Skjenkestedene trenger forutsigbarhet for å kunne skape stabile arbeidsplasser og opprettholde
helårsdrift. De siste årene har vært alt annet en forutsigbart for denne bransjen, med svært strengerestriksjoner i pandemien, med de store økningene på kostnadssiden og den uvissheten som er når kjøpekraften går ned og kunder velger bort de luksusvarer som skjenkestedene representerer.
Det er uheldig at man lokalt ønsker å gjøre rammevilkårene enda vanskeligere for sjekkestedene som fra før er svært avhengig av den omsetning de har i ‘the golden hour’ som er mellom kl. 23 – 24 på fredager og lørdager i noen få uker i året.

Vi er klar over at det vil være mulig å søke dispensasjon for enkeltanledninger, men det vil ikke hjelpe på de serveringssteder hvor det å tilby gjestene servering og musikk utendørs sommerstid, er en del av normal drift. De fleste serveringsstedene kan ikke flytte gjestene og musikken innendørs da lokalene innendørs ikke er, eller kan, tilpasses det store volumet gjester de må håndtere sommerstid.
De nye politivedtektene vil gjøre rammebetingelsen dårligere for næringslivet, og dette kommer på et tidspunkt hvor det er svært vanskelige og usikre driftsforhold fra før. Dette mener vi er uheldig.

Trivsel for alle
Kragerø sentrum er en liten by hvor fastboende, besøkende og hytte/feriegjester skal dele på
fellesgodene og skal alle trives i den lille byen vår. Kragerø skal være et godt sted å være for både
fastboende og besøkende.
Det er få av skjenkestedene som har fått formelle klager på støy. Med formelle klager så mener vi
tilfeller hvor kommunen har vært i dialog med skjenkestedet for å følge opp klager på støy.
Det er selvfølgelig viktig at skjenkestedene viser ansvarlighet på dette området. Vi vet at eks.
Tollbodens bakhage har tatt grep og gjort utbedrende tiltak som fikk støttende og positive
tilbakemeldinger på kommunens åpne møte om støy i etterkant av sommersesongen.
Sommerstid bruker vi byen og skjærgården hele døgnet og vi er mange som skal dele på fellesareal og fellesgoder. Det kan være vanskelig å definere hvor støyen kommer fra, om det er fra et utested, en båt, et hageselskap eller en bil. Vi skjønner at det kan være vanskelig å følge opp en klage på støy, og irettesette vedkommende som er årsak bak, når kilden til støy kan være så mangt.
Det er mange som bor i, og besøker Kragerø sentrum sommerstid. Vi har respekt for at terskelen for hva som er akseptabel støy og hva som ikke er det, er forskjellig fra person til person. Det er sjeldent vi hører sterke uttalelser fra de som synes det er hyggelig med litt mer støy og liv i byen sommerstid, det er fort at det er de som klager som blir toneangivende.
Vi kjenner ikke til hvor mange klager kommunene og politiet har mottatt de siste somrene. Det
hadde vært interessant å få innsyn i det. Det er synd hvis klager fra årene med
smittevernsrestriksjoner pga pandemien skal legges til grunn for de nye politivedtektene. De to
somrene i 2020 og 2021 var det begrensede muligheter til å reise utenlands og det var unormalt mye folk i Kragerø. Utestedene hadde begrenset åpningstid, noe som førte til flere private fester i båter og på verandaer, noe som ikke kan lastes serveringsstedene da de av nevnte grunner ikke hadde anledning til å holde åpent. Serveringsbransjen har nylig gjort seg veldig merkbare erfaringer hva det vil si å måtte stenge tidligere. Det høres kanskje lite ut med totalt to timer kortere serveringstid utendørs per uke, men det vil bety mye for de bedrifter og ansatte som blir berørt.
Vi håper at dere gjør en vurdering på hvor representative klagene er sammenlignet med hvor mange som bor i byen, og om det kan være andre tiltak som kan redusere støy.Vi ønsker også at dere skal vurdere konsekvensene av å endre en nokså nylig vedtatt alkoholpolitisk
handlingsplan for å tilpasse seg normalpolitivedtekter og de andre kommunene i politidistriktet, om dette er en god praktisk når forutsigbarhet er så viktig for næringslivet.

Vi mener Kragerø har en unik posisjon og attraksjon som sommerby, noe som også gir et svært godt helårstilbud og som er med på å øke bostedsattraktiviteten. Kanskje særlig for den målgruppen vi ønsker å tiltrekke oss, unge tilbakeflyttere.

For styret i Kragerø Næringsforening 16.12.2022

Janna Pihl
Kragerø Næringsforening
Daglig leder
Tlf. +47 957 28 934 | janna@kragero-nf.no
facebook

SISTE NYTT