Search
Search
Meny

Etiske retningslinjer

Formål

 

Kragerø Næringsforening skal stå for en ansvarlig og etisk forretningspraksis.
Sammen med gjeldende lover og forskrifter skal foreningens etiske retningslinjer sette standarden for den samlede virksomheten og ønsket adferd.

Foreningen har et nært samarbeid med Kragerø kommune og det er en forutsetning at styret og ansatte er kjent med Kragerø kommunes etiske retningslinjer.

 

Dersom man er i tvil om en beslutning er etisk forsvarlig, skal den ansatte ta kontakt med nærmeste overordnede.

 

Det kan være til hjelp å vurdere beslutningen med bakgrunn i følgende utsagn;

 • Er det lov?
 • Er det i samsvar med våre verdier?
 • Er det moralsk / rett eller galt?
 • Beholder vi vår troverdighet / vårt omdømme?
 • Er det etisk forsvarlig / lar det seg begrunne?
  • Ut i fra Offentlighetsprinsippet (Er det ok at det blir kjent?)
  • Ut i fra Likhetsprinsippet (Vil utfallet blir det samme i et tilsvarende tilfelle?)

 

Styret / ansatte som forening

 

Foreningens styremedlemmer og ansatte må aktivt bidra til å virkeliggjøre foreningens visjoner, mål og verdier. Styret og ansatte har plikt til å opptre lojalt og bruke sine ressurser og egenskaper til det beste for KNF.

 

KNF skal legge til rette for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og påse at de ansattes helse, sikkerhet og velferd ivaretas. Ansatte skal føle seg velkommen og enhver form for mobbing vil ikke bli tolerert. Foreningen skal ha et aktivt forhold til HMS-arbeid og de lovmessige kravene

 

Kriser og nødsituasjoner skal håndteres av styret ved styreleder og daglig leder i samarbeid. Styreleder og daglig leder avtaler i hvert tilfelle hvem og hvordan situasjonen skal håndteres. Om nødvendig innkalles hele styret.

 • Styreleder Tor Markussen tlf. +47 413 13 959
 • Daglig leder Janna Pihl tlf. +47 957 28 934

 

Forretningsmessig atferd

 

KNF skal praktiserer høye standarder for god forretningsskikk. Foreningen skal opptre som en seriøs, upartisk og ærlig aktør overfor kunder, leverandører og offentlige myndigheter. Integritet skal prege styret og ansatte i alle ledd.

 

Dette innebærer følgende:

 

Korrupsjon og bestikkelser er uakseptabelt og skal motarbeides og rapporteres. Styret/ansatte skal ikke ta imot gaver eller fordeler som er egnet til å så tvil om habilitet, og/eller benytte stillingen til å skaffe seg selv eller andre fordeler. Som gaver regnes ikke en oppmerksomhet som eksempel blomster eller konfekt avgrenset til en verdi av kr. 500,-. Gaver utover dette, kan kun mottas på vegne av foreningen og skal registreres. Er det tvil om hvordan man skal forholde seg, tas dette opp med styret.

 

Forretningspartnere og deres underleverandører skal framstå med høye standarder for etisk opptreden og god forretningsskikk og forholde seg til foreningens retningslinjer.

 

Foreningens regnskap og rapportering skal være nøyaktig og fullstendig dokumentert og i overensstemmelse med lover og regler.

 

Foreningens innkjøp skal skje i tråd med rutine for innkjøp og anskaffelser.

 

Personlig adferd

 

Styret og ansatte representerer KNF og bidrar til foreningens omdømme. Bevissthet om dette må prege all atferd i jobbsammenheng. Daglig leder og styret vil spesielt bli knyttet til foreningen, også på fritiden, og må ta hensyn til det.

Dette innebærer følgende:

 

Egne personlige interesser eller personlig vinning skal ikke påvirke eller komme foran arbeidet for foreningen. Ansatte eller enkeltpersoner i styret må ikke selv inngå forretningsavtaler med eller på annen måte binde foreningen til noen man står i nær relasjon til.

 

Styret og ansatte skal unngå interessekonflikter og melde fra til styret/daglig leder hvis de oppstår. Styret og ansatte skal ikke drive med eller bidra til virksomhet som konkurrerer med foreningens virksomhet.

 

Styret og ansatte skal ikke benytte foreningen eller foreningens navn for å oppnå spesielle betingelser i forbindelse med innkjøp hos foreningens kunder eller leverandører. Rabatter ved private kjøp kan bare mottas når dette er innført som en generell ordning for foreningens medlemmer, eller som på gitte betingelser til andre kunder.

 

Egen aktivitet på sosiale medier må skje på en måte som ikke skader eget eller foreningens omdømme.

 

KNF praktiserer nulltoleranse for seksuelltrakassering og annen diskriminerende adferd.

 

Styret/ansatte må underskrive en taushetserklæring og forholde seg til ordlyden i denne.

 

Oppfølging og brudd på reglene

 

Styret/ansatte skal gis informasjon om forenings etiske retningslinjer og instrukser. Alle har selv et personlig ansvar for å sette seg inn i retningslinjene og arbeide/forholde seg til disse.

 

Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer praktiserer KNF nulltoleranse og vil i slike tilfeller sette i verk disiplinære tiltak. Hvis en medlemsbedrift har utøvd ulovlig eller uetisk adferd forbeholder styret seg retten til å avslutte medlemskapet.

 

Revidert 18.10.22 Styret Kragerø Næringsforening