Search
Search
Meny

Vedtekter for Kragerø Næringsforening (KNF)

Vedtatt på interimsstyrets møte 22.08.17, justert på generalforsamling 29.04.2019

 

1          Formål 


Foreningen er en felles forening for alle næringsinteresser i Kragerø.  Foreningens formål er å være en samlet interesseorganisasjon for næringslivet i hele Kragerø og samle næringslivet og det offentlige til å gjennomføre effektive tiltak som styrker utviklingen av næringslivet i hele Kragerø gjennom å:
 
 • Synliggjøre, markedsføre og formidle informasjon om medlemmenes produkter og tjenester gjennom felles nettsider, ulike arrangementer og andre tiltak
 • Samarbeide med det offentlige om å utvikle overordnet næringspolitikk og skape en offensiv strategi for å utvikle næringslivet i Kragerø slik at Kragerø blir en av landets mest moderne og attraktive kommuner å drive næring i, besøke og leve og bo i.

Foreningen skal:
 
 • Være en sentral og samlet markedsføringskanal for medlemsbedriftene
 • På oppdrag fra kommunen og andre aktører utføre tjenester som bidrar til vekst og utvikling i næringslivet
 • Initiere og drive konkrete prosjekter og tiltak innenfor foreningens formål
 • Arbeide for at både helårsbefolkningen og turister bruker lokale tilbud og tjenester
 • Fremforhandle rabatter på profilering og andre tjenester for foreningens medlemmer
 • Yte tjenester til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer etter nærmere avtale
 • Arrangere møter og nettverkstiltak som kan bidra til et godt samarbeid mellom medlemsbedriftene og styrke deres kompetanse og konkurranseevne
 • Støtte medlemmenes interesser i spørsmål som berører dem
 • Være næringslivets kontakt-, hørings- og samarbeidsorgan mot kommunens politiske og administrative organer og arbeide for rammebetingelser til beste for alle deler av næringslivet i kommunen
 • Avholde regelmessige samarbeidsmøter, minimum 2 ganger pr år, mellom foreningens styre og Kragerø kommune ved formannskapet (næringsutvalget)

Foreningens virksomhet skal holdes innenfor rammen av denne formålsparagrafen og planer og retningslinjer vedtatt at foreningens generalforsamling.  Foreningen skal være partipolitisk nøytral.


2          Medlemskap:


Alle som driver næringsvirksomhet i Kragerø kommune kan opptas som medlemmer i foreningen. Det samme gjelder enkeltpersoner, offentlige institusjoner og andre organisasjoner som driver nærliggende virksomhet og som kan støtte opp under foreningens formålsparagraf. Styret kan etter konkret vurdering også ta inn medlemmer fra utenfor kommunegrensen.

Medlemskap fra næringsvirksomheter gir stemmerett på generalforsamling. Øvrige medlemmer har samme rettigheter og plikter som næringsmedlemmer, med unntak av stemmerett. 

Styret kan godkjenne eller avvise søknad om medlemskap på saklig grunnlag.


3          Serviceavgift:


Foreningen finansieres ved serviceavgift fra medlemmer og inntekter fra prosjekter og aktiviteter.  Foreningen kan også motta tilskudd fra kommunen og andre interessenter som ønsker å støtte foreningens virksomhet.

Serviceavgiften fastsettes på generalforsamlingen med virkning fra neste kalenderår. Medlemskap er først gyldig når serviceavgift er betalt.


4          Styret:


Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styreleder velges særskilt. Styret velger selv sin nestleder.  I sammenhengende valgperiode og i samme funksjon er valgperioden for styremedlemmer 2 år, og for å sikre kontinuitet skal etter en oppstartperiode ca. halvparten av styret være på valg hvert år. Gjenvalg kan normalt finne sted en gang, men generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta gjenvalg på enkeltpersoner utover dette.

Ved valg av styre skal det legges vekt på spredning i bransje/fag, geografi, alder, kjønn og faglig kompetanse.  Styremedlemmer skal ha klar tilknytning til Kragerø og engasjement for å arbeide med næringsutvikling her. Styrets leder skal ha ledererfaring fra næringsvirksomhet og erfaring fra styrearbeid. Styrets medlemmer skal ikke kunne være medlem eller varamedlem i formannskapet i kommunen.

Kragerø kommune gis anledning til å delta som observatør på alle styremøter i foreningen.  Kommunens representant har talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

Styret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når 2 eller flere styremedlemmer krever det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede, enten fysisk eller elektronisk (telefon, skype e.l.). Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen. Det skal føres protokoll over alle styrets møter.

Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret representerer foreningen og forplikter den utad ved underskrift av styrets leder alene eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

Eventuell godtgjørelse til styreleder og/eller styremedlemmer vedtas av generalforsamlingen.
 

5          Daglig leder


Daglig leder ansettes av og rapporterer til styret.  Daglig leder er styrets sekretær og har ansvar for foreningens løpende virksomhet innenfor rammer og retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen og styret.  Daglig leder møter i styret og generalforsamling med møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Daglig leder kan ansette og engasjere annet personell innenfor vedtatt budsjett og aktivitetsplan.  Ansettelser og engasjementer skal skje i samråd med styret.
 

6          Ressursgrupper:


Styret skal legge til rette for at foreningens medlemmer organiserer seg i ressursgrupper ut fra fagområder, bransjer, geografi eller andre interessesammenfall.  Styret skal godkjenne opprettelsen av slike grupper og påse at de arbeider innenfor foreningens formål og rammer og retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen.  Styret og daglig leder kan også gi ressursgrupper konkrete oppgaver.  Ressursgruppene er selv ansvarlig for rekruttering til gruppen. 

Ressursgruppene kan innenfor rammer vedtatt av styret få praktisk og administrativ støtte fra daglig leder.  De kan også etter søknad få disponere en andel av den serviceavgiften som kommer fra gruppens medlemmer.  Slik søknad skal fremmes og behandles i foreningens årlige budsjettprosess.

Det skal etableres et kontaktmøte der ressursgruppenes ledere møtes for å orientere hverandre om sitt arbeid og for å drøfte konkrete samarbeidstiltak samt drøfte innspill og prioriteringer i prosessen med å lage næringsforeningens aktivitetsplan og budsjett.

Rapport om gruppenes virksomhet skal inngå i styrets årsmelding til generalforsamlingen.

 

7          Revisjon:


Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen. Revisor skal samtidig vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter samt overensstemmende med gitte fullmakter.


8          Valgkomite:


Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ved sammensetning av valgkomiteen tilstrebes best mulig bransjebredde. Valgperioden er 1 år, og gjenvalg kan finne sted så ofte som generalforsamlingen anser det hensiktsmessig.

Styret fastsetter egen instruks for valgkomiteen.  Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg utenom medlemmer av ressursgruppene (se § 5). Valgkomiteens forslag sendes medlemmene med de samme frister som gjelder til generalforsamlingen.

 

9          Generalforsamling:


Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes innen utgangen av mai.  Innkalling kunngjøres på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene elektronisk (e-post) med minst 14 dagers varsel og skal inneholde saksliste og vedtektsbestemte vedlegg. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må meldes skriftlig til styret innen en måned før avholdelse av generalforsamlingen.

Generalforsamling skal behandle:
 • Styrets årsberetning
 • Revidert årsregnskap
 • Revisjonsrapport
 • Fastsettelse av neste års serviceavgift
 • Godkjenne budsjett
 • Valg:
  •   Styreleder
  •   Øvrige styremedlemmer
  •   Revisor
  •   Valgkomite
  •   Valg til andre styrer, råd og utvalg som det tilligger generalforsamlingen å velge
 • Innkomne saker
Medlemmer som har stemmerett (se § 2 og 3) kan bruke denne ved fremmøte på generalforsamlingen eller ved fullmakt.  Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, inkludert fullmakter.

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner dette påkrevet eller når minst 10 medlemmer som representerer minimum 10 % av stemmeberettigede medlemmer krever dette. For øvrig gjelder de samme frister for innkalling og stemmerett som ved ordinær generalforsamling.
 

10        Utmeldelse og eksklusjon


Medlemskapet blir fornyet automatisk med ett år av gangen, dersom det ikke er sendt skriftlig oppsigelse innen 15.09 året før. Serviceavgiften for det året man sier opp medlemskapet må betales i sin helhet ettersom dette er budsjettert inn i aktivitetene for dette året, basert på eksisterende avtale pr. 15.09 året før.

Styret har anledning til å ekskludere et medlem når det foreligger saklig grunn. Et ekskludert medlem har anledning til å anke avgjørelsen til generalforsamlingen som på sin side avgjør saken ved simpelt flertall. Ankefristen er tre uker.


11        Vedtektsendring


Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter når forslagene er meddelt foreningens medlemmer sammen med innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer og teller således ikke med.


12        Oppløsning og fusjon


Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 1/3 av foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære generalforsamling som innkalles med minimum 1 måneds varsel. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i hver av de to påfølgende generalforsamlinger.

Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og i § 13. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i hver av de to påfølgende generalforsamlinger.

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan vedtas av styret.


13        Foreningens midler ved oppløsning 


Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal Generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.