Search
Search
Meny

Innhenting av pristilbud på kontorlokaler

01. september 2023 | Janna Pihl
Vi ønsker å se på hvilke muligheter det finnes sentralt i Kragerø med tanke på fremtidige kontorlokaler for Kragerø Næringsforening.
 
For å finne best egnede lokaler har vi utarbeidet en kravspesifikasjon, den finner du her under.
Hvis du ønsker å tilby oss kontolokaler er det viktig at du beskriver hvordan ditt leieobjekt oppfyller dette. Det er styret i KNF som vil diskutere hvordan de vektlegger de ulike kriteriene, og innstille på valg av lokaler. Leieperiodens start 1. januar 2024.

Svarsfrist så raskt som mulig, men innen medio september.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Janna Pihl janna@kragero-nf.no eller styreleder Tor Markussen tor@merefri.no


Kravspesifikasjon for KNFs fremtidig kontorlokaler

OVERORDNEDE KRAV
1. Det forutsettes at utleier at er medlem i Kragerø Næringsforening.   
2. Det forutsettes at utleier leverer komplette ferdigstilte lokaler klare til bruk.
3. Utvendig og innvendig vedlikehold, samt vedlikehold av tekniske installasjoner påligger huseier.
4. Det utleide arealet skal så langt det er mulig gi leietaker mulighet for oppfølging av eget ressursforbruk og driftskostnad knyttet til dette. Ev. felleskostnader må spesifiseres og beskrives.
5. Kontorlokalene skal representere foreningene på en positiv måte. Godt vedlikehold inne så vel som ute er viktig, slik at det ligger til rette for gode møter med medlemmer og næringsliv.
6. Gårdeier skal fremlegge dokumentasjon som vise at og hvordan leieobjektet oppfyller kvalitetene beskrevet i denne kravspesifikasjon.

SPESIFIKKE KVALITETER FOR LEIEOBJEKTET
Leieobjektet skal oppfylle følgende kvaliteter:
 1. Godt inneklima og tilrettelegging for lave driftskostnader:
           a) Dagslys, lyskvalitet og utsyn
Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn, og skal tilfredsstille krav i «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».
             b) Energieffektiv temperatur og luftkvalitet
Energieffektiv ventilasjon og oppvarming er viktig: I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres mest mulig.
            c) Brukerstyringer
Brukeren skal ha mulighet for manuell AV/PÅ brukerstyring av panelovner, belysning og det skal være luftevinduer i alle arbeidssoner. Det skal foreligge en brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.
             d) Energimåling og oppfølging av energibruk i drift
 Utleier skal legge til rette for løpende energioppfølging av bygget. Utleier skal tilby etablering av delenergimåling av strømforbruk i det leide arealet.
             e) Renovasjon og tilretteleggelse for avfallssortering i eller omkring bygget
Det skal være tilrettelagt for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte avfallsstrømmer går til gjenvinning, slik at dette ikke blandes med evt. deponerings- eller forbrenningsavfall. Det skal minimum være lokaliteter på bygget eller i nabobygg som kan brukes til å sortere og lagre minimum ulike typer gjenvinnbare materialer i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetoder for avfall.
              f) Rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring
Rengjøringskostnad skal være spesifisert. Hvis man deler fellesarealer vektlegges det positivt hvis renhold er en del av leieprisen.
 
 1. Fleksible arealer – krav og ønsker:
 1. Kontorplasser
KNF har behov for minimum 3 separate kontorer, hvor kravene over ligger til grunn.
 1. Kjøkken
Vi har behov for enkelt kjøkken – separat eller delt.
 1. Møtelokaler
Det er et krav at det finnes et møtelokale som tar minimum 35 personer. I tillegg vektlegges det positivt hvis man har tilgang til et mindre møtelokale som tar rundt 15 personer. I de tilfeller hvor man deler disse møtelokalene med andre skal det ligge til rette for effektiv booking av lokaler..
 1. Teknisk utstyr, fiber/bredbånd
Det er et krav at det er mulig å bruke/montere skjerm eller fremvisningsutstyr i møtelokalene.
 1. Lager
KNF har ansvar for diverse utstyr som tilhører medlemmene. Bålpanner, partytelt og julelys er eksempler på slikt utstyr. Dette har etter hvert høy verdi og krever at man kan lagre det på en forsvarlig måte. Spesielt julelysene har ikke godt av å bli fraktet langt og det vektlegges derfor positivt om tilbyder kan tilby et lager sentralt i sentrum. Det er ikke et krav at lageret er i direkte kontakt med kontorene, men det er ønskelig at dette behovet sees i sammenheng.
 
 1. Adkomstmuligheter og parkering 
 1. Parkering
Minimum to parkeringsplasser i kort nærhet til kontorene.
 1. Sentrale lokaler
Det er et krav at lokalene ligger i Kragerø sentrum med nærhet til kommuneadministrasjon og medlemmer. Det er også et viktig poeng at vi skal være tilgjengelige for våre medlemmer. Lokaler som legger til rette for at medlemmer kan komme innom er derfor viktig i tillegg til foreningens synlighet.
 1. Snørydding
Gode rutiner og avtaler for snørydding verdsettes. Der hvor flere deler inngang må det foreligge en avtale godkjent av alle leietagere på hvordan dette skal håndteres.
 1. Universell utforming  
Det er ønske om at arealet skal oppfylle gjeldende lov- og forskriftskrav til arbeidsmiljø og universell utforming. 
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT