Search
Search
Meny

Smidigere behandling av tiltak i 100-meterssonen.

02. januar 2024 | Janna Pihl
Bakgrunn for arbeidet med byggegrenser mot sjø var i hovedsak å få ned antall dispensasjonssøknader og en større forutsigbarhet for grunneiere og byggenæringen. Siden det hittil ikke har vært vedtatt en juridisk bindende byggegrense mot sjø, er i praksis alle tiltak i 100-metersbeltet ulovlig i henhold til plan- og bygningsloven, også mindre tiltak som tilbygg, platting, terrasser, fasadeendringer, ute-peis, etc. Dette har ført til uforutsigbarhet, samt en svært stor pågang av dispensasjonssøknader og enda verre, ulovlig utbygging. Det har også ført til stor belasting for virksomhet for plan- og bygg, alt for lang saksbehandlingstid og en opphoping av antall ubehandlede saker.
 
Kommunens arbeidet med å sette byggegrenser mot sjø har vært omfattende og tidkrevende. Det har blitt utført konsekvensutredninger, dialogmøter med innbyggere og næringsliv, høringsrunder, etc. Det er også utarbeidet alternativer for å imøtekomme innsigelser fra Statsforvalter og fylkeskommune, alternativer som skal behandles av kommunestyret 4.januar 2024.

KNF er bekymret for at man nå helt vil ‘Fjerne LNF spredt og byggegrense for fritidsboliger’

Vi er bekymret for at man da ikke oppnår den ønskede effekten – å få ned antall dispensasjonssøknader og en større forutsigbarhet for grunneiere og byggenæringen.

Ved å fjerne LNF spredt vil alle mindre tiltak som tilbygg, platting, terrasser, fasadeendringer, ute-peis, badestamp, etc. bli dispensasjonssaker. Da vil fortsatt dispensasjonssøknad bli en nødvendighet og ikke et unntak. Vi oppfattet et enstemmig vedtak i hovedutvalget for bygg og areal 15.11.23 som mer i tråd med ønsket effekt av det omfattende arbeidet med byggegrenser.

Kragerø har alt for mange dispensasjonssaker etter at innbyggere og byggenæringen i flere år har blitt oppfordret til å søke dispensasjon for å få lov til å utføre tiltak i 100-meterssonen, det har også vært praksis i andre områder i kommunen hvor arealformål ikke stemmer med gjeldene planverk. Nå ønsker virksomhet for plan og bygg å få ned antall dispensasjonssaker og mer rettferdige prosesser, og sier at vi nå isteden må gjøre mindre planendringer.  Arbeidet med å tegne byggegrenser i LNF områder vil ikke ha noen juridisk effekt hvis de tegnes i områder uten byggeformål. Hvis intensjonen er å få ned antall dispensasjonssaker og muliggjøre utbygginger der det er fornuftig så må arealformålet tillate det, man må gjøre planendringer.

Det er mange arbeidsplasser knyttet til våre mange hytter og boliger i hundremetersbeltet. De fleste arbeidsplassene er på mindre tiltak, et nytt bad, ute-peis, ny brygge eller fasadeendring. Arbeid som i dag, med gjeldende plan, er ulovlig uten en dispensasjonssøknad. Vi håper at dere leter etter muligheter til å forenkle og gi forutsigbarhet for grunneiere og byggenæringen.

Vi ønsker å minne om bakgrunn for at man startet arbeidet med å tegne byggegrenser og vurder arealformål i 100-meterssonen:
Byggegrense i plan skal:
  • gi forutsigbarhet i forhold til utviklingsmuligheter
  • forenkle saksbehandling
  • gi en reduksjon i antall dispensasjonssøknader
  • skal balansere allmennhetens interesser, naturmangfold og kulturminneverdier, og samtidig muliggjøre utbygging der det er fornuftig


Tor Markussen og Janna Pihl

Styreleder og daglig leder, Kragerø Næringsforening     
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT