Innspill, ønsker og forventninger fra KNFs styre til Kragerø kommunes budsjett 2020
Optimisme i næringslivet

Dato

Til Rådmann og politikere i Kragerø kommune!

 

Kragerø Næringsforening (KNF) har her under noen innspill, ønsker og forventninger til budsjett og kommunens ordinære næringslivsutvikling/satsning:

 

Vi er glade for at Kommunedirektøren, i sitt budsjettforslag, sporer optimisme i næringslivet, det gjør vi med!

Vi ser at tross stramt budsjett og der tilhørende stramme prioriteringer, så prioriterer man i en viss grad næringslivet, selv om dette ikke er lovpålagte oppgaver.

Det tenker vi er lurt og fremtidsrettet, og at man deler vår tro på at om man prioriterer å jobbe for flere arbeidsplasser, så kommer de andre velferdsgodene som ringvirkninger av dette.

 

Vi er fornøyde med at man ønsker å satse på Kragerø Næringspark Fikkjebakke. Både ved å sette av penger fra disposisjonsfondet til mulighetsstudie, utvikling og reguleringsarbeid, men også at man ønsker å investere i areal. Dog tenker vi at 5 millioner er i snaueste laget for å kunne erverve nok areal for å sikre at kommunen har areal til videreutvikling og tilrettelegging for næringslivet også i fremtiden.

 

Kommunedirektørens forslag om å sette lavere sats for eiendomsskatt på næringseiendom, er positivt og noe vi mener vil stimulere til næringsutvikling og et mer robust næringsliv.

 

En utvidelse av Nilsbukjær søppeldeponi er bra og viktig. Det at det sikres større kapasitet er viktig for lokalt næringsliv da det fort kan bli mer kostbart å frakta spesialavfall ut av kommunen. Det er også viktig å ha lokal kompetanse på avfallshåndtering, og kanskje kan man legge til rette for enda mer utvikling innenfor dette området?

 

Investeringer som vil øke kapasiteten for el-biler er også svært positivt, men for å få til bærekraftig utvikling må det være økonomi i det. Det kan ikke legges til rette for gratis ladestasjoner, og tidsbruken må begrenses for å gi flest mulig tilgang.

 

Videre ønsker KNF å understreke viktigheten av god kapasitet ifb. byggesaksbehandling og reguleringsarbeid. Ikke prioriterte tiltak i budsjettforslaget bør prioriteres.  Reguleringsarbeid er viktig for å være framme i skoa når næringsaktører banker på døra.

 

Vei og park;

Erfaringer fra sommeren 2019 så ønsker vi en gjennomgang av Torvvedtektene. Daværende varaordfører informerte om at hun hadde spilt inn dette til administrasjonen. KNF forventer at kommunen tar tak i dette og at KNF blir involvert i prosessen.

 

Parkering er noe som opptar mange av våre medlemsbedrifter i sentrum. Handelsnæringen gjennomgår store endringer og økt internasjonal konkurranse. Netthandel og billigkjeder som dumper priser, gjør at mange butikker sliter med å forsvare helårsdrift i Kragerø sentrum.

KNF ønsker derfor å foreslå fri timesparkering (1-2 timer) på kommunale plasser i sentrum utenom juni, juli og august. Dette kan gjennomføres som et prøveår hvor man tester ut hvor stor grad det er parkeringsavgiften som er årsak til nedgang i antall handlende i Sentrum.

 

Kommunaldirektøren foreslår å ta brøyting i egen regi pga. manglende konkurranse i markedet. Dette vil medføre store investeringer på maskiner og utstyr som vil stå stille store deler av året. I tillegg er snømåking svært uforutsigbart, og KNF stiller spørsmål til om en er en kommunal organisering er rigget til å håndtere en slik uforutsigbar drift?

 

Sjønære næringsareal er svært viktig og i den forbindelse undrer vi oss om ikke det tar unødvendig lang tid å utvikle Stilnestangen Nord og Stueren? Hva har man for tidsplan? Hvis man ikke klarer å få fremdrift i dette er det viktig at man ser seg om etter samarbeidspartnere slik at en proffhavn kan realiseres så snart som mulig.

 

 

Reiselivssatsing – «Sammen for Kragerø mot 2030»

Endelig har vi fått på plass en overordnet reiselivsplan for Kragerø!

 

En plan som i høst ble applaudert i kommunestyret og som en samlet bransje står bak.  En overordnet reiselivsplan, som har som målsetning å skape en bærekraftig helårsturisme, og skal generere 600 nye arbeidsplasser innenfor reiselivsbransjen.

Det er en hårete og spenstig målsetting, men absolutt realiserbart.

 

Noe av det viktigste som må på plass først, er en 100% ressurs som jobber dedikert med destinasjonsutvikling, og reiselivsplanen peker på at den ressursen skal ansettes i KNF.

 

Så hvor mye kan kommunen legge i potten for å få på plass en som jobber for å gi tilbake 600 arbeidsplasser?

 

Kommunedirektøren foreslår å videreføre tilskuddet på 1 mill til KNF i planperioden, men forutsetter at deler av tilskuddet dekker deler av utgiftene til den nye stillingen som destinasjonsutvikler. Videre foreslår rådmann å omdisponere kr. 200’ innenfor kulturbudsjettet til samme formål. Dette ekstra tilskuddet forutsetter at KNF tar ansvar for turistinformasjon og vertskapsrollen.

Formannskapet vedtok å øke det ekstra tilskuddet til kr. 500’

 

Stilling er i planen budsjettert med en kostnad på kr. 1 mill.

I tillegg vet vi fra tidligere år at kommunens kostander til turistinformasjon sommerstid bare i lønnskostnader har vært i 2017 kr. 220’ og i 2018 kr. 240’.

 

Noe som betyr at det da gjenstår kr. 250’ til å løse de andre oppgavene man tidligere har fått kommunalt tilskudd for å løse når man var organisert i Markedsrådet og Visit Kragerø AS. Det gjelder arrangement som Julebyen med Julegrantenning og Nissetog, Påskebadet og drift av nettsiden Visit Kragerø. Det skal også dekke KNFs økte kostander ifb. arbeidsverktøy og kontorleie til destinasjonsutvikler.

 

Et slikt ansvar og økonomisk forpliktelse vil medføre store endringer og omprioriteringer ift. de aktiviteter som gjennomføres i KNFs regi per i dag, noe som kanskje ikke er forenlig med å opprettholde den medlemsmassen man har. (P.t. teller vi 175 medlemsbedrifter)

 

KNF ønsker å understreke at når det gjelder reiselivsnæringen så er turistinformasjon og vertskapsrollen ansett som infrastruktur, på lik linje med vei, nett, strøm og vannforsyninger til annen type næringsliv.

 

Når man nå har vedtatt en overordnet reiselivsplan så er det viktig at tiltak og aktiviteter man er enige i, bør være prioritert foran ting vi «alltid har gjort» eller «sånt vi har pleid å gjøre»

Det er viktig at man koordinerer reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæring i trå med reiselivsplanen, det gjelder også tilskudd og tilrettelegging for ulike arrangement.

 

Når reiselivsplanen og kommunestyret har pekt på at en destinasjonsutvikler skal ansettes i regi av KNF, så kan ikke virksomheter innad i kommunen ha parallelle satsning til reiselivsplanen, dette må koordineres og være i trå med den overordnede reiselivsplanen. Det samme gjelder infrastruktur, transport, offentlige servicesteder, museum, arrangement, etc.

 

Formannskapet vedtak/innstilling 26.11.19

Kragerø kommune går i dialog med Næringsforeningen om KNF kan påta seg denne rollen innenfor gitt ramme.

Det er forventninger om at det gode samarbeidet med Næringsforeningen videreføres.

 

KNF ønsker å ivareta den rollen, men med det tilskuddet som foreligger nå og medlemsmassen vi har per i dag, så får vi ikke vårt budsjett til å gå opp.

Det må på plass en langsiktig finansiell sikring, i tillegg til en tydelig og forpliktende arbeidsfordeling ift. kommunen.

Det må foreligge tydelige ambisjoner om hva kommunestyret vil med reiselivsplanen!        

 

Vi takker for oppmerksomhet og ønsker dere lykke til i den viktige jobben med å forvalte kommunens økonomi på best mulig måte.

 

Med vennlig hilsen                                                    Kragerø 05.12.19

For styret i Kragerø Næringsforening

Janna Pihl, daglig leder

Andre
artikler