Sammen om næringssatsing i Kragerø

Dato

Året 2020 har bydd på utfordringer ingen kunne se for seg, også for Kragerøs næringssatsing. Få bransjer har vært uberørt av pandemien, og svekket mulighet for å møtes fysisk har bremset kraften i viktige prosesser. Men vi har håp for framtida for Kragerøs næringsliv! Klarer vi å fortsette å jobbe sammen, ser vi lyst på de neste årene.

 

Pandemi til tross – godt trykk i næringsarbeidet i 2020

Opptak vertskapskurs_foto Haakon Sundbø

Mye viktig arbeid er likevel utrettet i 2020. Dette skulle være året vi gikk fra ord til handling, i tråd med reiselivsplanen vedtatt i fjor. Kragerø har fått en målrettet vertskapssatsing, med fokus på kunsten å ønske velkommen. Filmer og annet innhold er produsert til et digitalt kurs, som bygger stolthet om vår flotte destinasjon og alt vi har å by på. I tillegg inneholder kurset en læringsdel, der vi blir minnet på det lille ekstra vi må gjøre for å ønske hverandre og andre besøkende velkommen til den lille byen, hotellet, spisestedet, butikken, taxien/ferga, skranken/infostedet, skogen, turstien – og ikke minst, til vår skjærgård. Destinasjonsutvikler Kristin Myrstrand startet i jobben 1. juli i år, og leder arbeidet med å følge planen vi sammen utformet i 2019. Første fase av arbeidet med å sertifisere Kragerø som et bærekraftig reisemål er fullført, og med det en egen handlingsplan for å bli mer bærekraftig. Det er bra for oss alle; vi som bor her, periodebeboerne våre og framtidige generasjoner.

 

Julebyen Kragerø, foto Kristin Myrstrand

Kragerø sentrum stråler i all sin juleprakt nå i desember, og samarbeidet mellom butikkene er styrket med bl.a. en felles nettside og Kragerøgavekortet, som kan brukes i over 30 ulike bedrifter.

I dette er Kragerø næringsforening den helt sentrale aktøren, med støtte fra Kragerøs omstillingsprogram. Vi jobber sammen for å nå mål om vekst og positiv utvikling for Kragerøs næringsliv. Kommunens næringsrådgiver og andre ressurspersoner er også avgjørende for at vi skal lykkes. I vår lille kommune må vi samle kreftene!

Koronapandemien har for mange vært, og er fremdeles, ekstremt utfordrende. Vi forsøker å bistå der vi kan, med bl.a. veiledning til ulike støtteordninger og krisedempende tiltak.

 

 

Ny E18 og en offensiv næringspark med grønn profil

Medlem av det nyetablerte industrinettverket, Nøsted& AS

Men vi er heldige – midt i en krise, ligger det også noen store muligheter i nær framtid. Sammen med nabokommunen Drangedal, tok kommunen i 2019 initiativ til å hente ekstern kompetanse til å se på utvikling av næringsparken vår. Med ny E18 rullende tvers gjennom parken, gir det muligheter vi ikke har vært i nærheten av på lenge. Byggingen av E18 gjennom Kragerø vil være det største infrastrukturtiltaket i moderne tid i kommunen. Dette må vi rigge oss for, og vi er i gang! Mulighetsstudien for Kragerø næringspark ble levert tidlig i høst, der man sammen med grunneiere og bedrifter lokalisert i parken, kom med innspill til og vurderte veivalg for videre utvikling. I disse dager ansettes en prosjektleder som vil være ansvarlig for videre utvikling og regulering av næringsparken. En annen viktig oppgave vil være å koordinere utbyggingen med regulering og bygging av ny E18. Visjonen er en næringspark med aktører som trekker i samme retning. Som sammen og hver for seg bidrar til at parken framstår attraktiv, innovativ og offensiv. En næringspark man har lyst til å arbeide i, og etablere seg i.

Industriarbeidsplassene i Kragerø har vært viktige for vårt lokalsamfunn over lang tid, og har fremdeles en høy stjerne blant mange. Vi er stolte av virksomheter som leverer produkter av høy kvalitet innen metall, plast, farmasi, tre m.m. Da er det kjempespennende med den nye interessegruppen næringsforeningen har initiert – KNF Industri! På tross av begrenset mulighet til å organisere møteplasser, er det et lovende samarbeid næringsforeningen har fått i gang. Sammen får vi til mer.

Kragerø Næringspark, Fokusfoto Kay Myrstrand

 

 

 

 

 

 

 

Kragerø – en næringsvennlig kommune  

Møte om offentlige anskaffelser (føre covid-19), foto Janna Pihl

Kragerø ønsker å være en næringsvennlig kommune, der holdningen er «ja hvis vi kan, og nei hvis vi må».

Da fylkesmannen i Vestfold og Telemark oppdaget at kommunens eget planverk ikke har vært formelt riktig, oppsto det en krevende situasjon.  Denne feilen er kommunen nå i gang med å rette opp. Med støtte fra omstillingsprogrammet og kommunens næringsfond (ekstraordinære koronamidler), er det satt i gang et prosjekt for å kartlegge strandsonen med sikte på å innføre byggegrenser med gode bestemmelser og retningslinjer. Målet er at et slikt kartleggingsarbeid vil legge grunnlaget for en mer forutsigbar situasjon for både innbyggere, periodebeboere og næringsaktører, samt for kommunens egen forvaltning av strandsonen.

Kommunen er parallelt med dette i konstruktiv dialog med fylkesmannen, som ønsker å bistå med å starte en prosess for å få gjeldende reguleringsplaner til fortsatt å gjelde foran kommuneplanen. Summen av de tiltakene kommunen nå jobber med vil løse utfordringen vi står i. Men inntil dette er ordnet er konsekvensen stor for både byggenæringen, privatpersoner og kommunen, når de fleste reguleringsplanene er satt helt eller delvis ut av spill og ting som før ville vært lov ikke lenger er det. I den situasjonen vi er i er det særlig viktig å minne om at vanlig vedlikehold ikke er søknadspliktig og at fasadeendringer ikke omfattes av byggeforbudet i strandsonen.

I 2018 ble prosjekt næringsvennlig kommune gjennomført, der næringsaktører, kommunalt ansatte og politikere arbeidet sammen om hvilke tiltak som kunne bedre samarbeidet som må til for å være mer næringsvennlige. I år har vi gjennomført en effektmåling av status for dette samarbeidet. Spørreundersøkelsen viser at vi fremdeles har en vei å gå. Mange mente at arbeidet har gitt positiv utvikling ved at kommunen har blitt mer næringsvennlig, og at samarbeidet med næringslivet har blitt bedre. Det er tydelig at etableringen av Kragerø næringsforening har hatt en positiv effekt for næringslivet i Kragerø, ved at dialogen med kommunen og kommunale prosesser med betydning for lokalt næringsliv har blitt bedre. Det er likevel rom for forbedring når det gjelder å bli mer hørt eller forstått hos kommunen, tilgjengelighet/responstid og konkurransen for lokale leverandører i kommunens innkjøpsprosesser. Samtidig bør også næringslivets kompetanse knyttet til søknad, dokumentasjon og kommunens rolle forbedres. Vi tar med oss at mange mener vi er blitt flinkere til å tenke kollektivt og bidra på relevante arenaer for næringslivet – det er bra! Så kan vi alle bli bedre på å framsnakke det som er bra, og å bidra konstruktivt til det som må bli bedre. Kunnskap om hvor skoen trykker er viktig å ha som utgangspunkt for det videre arbeidet – ting kan alltid bli bedre, og den innstillingen bør vi alle ha.

 

 

Kunnskap og innsikt

Antall gjestedøgn i 2019 i Kragerø og Lofoten og Vesterålen

Vi har sjeldent gjort mer kunnskapsbasert arbeid innen næringssatsingen enn nå. I år har vi i tillegg til effektmålingen av næringsvennlig kommune og

mulighetsstudien omkring Kragerø næringspark, også initiert flere undersøkelser/analyser som grunnlag for videre arbeid. Det er gjennomført en forstudie kalt «Liv i smaua», som et kartleggingsarbeid for videre satsing for økt aktivitet i byens smau i Kragerøs pittoreske gamle sentrum. Videre er det gjennomført en verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av reiselivet i Kragerø, som bl.a. viser at vi kan skilte med å være den største hyttekommunen langs kysten. Rapporten viser at tilreisende sto for nærmere 740 000 gjestedøgn i Kragerø i 2019, 85% av disse var i fritidsboliger. Til sammenligning hadde Lofoten og Vesterålen 1,1 millioner gjestedøgn samme år, en attraktiv turistregion bestående av 11 kommuner og ca. 55 000 inbyggere.

Det har vært en positiv trend hos de kommersielle overnattingstilbudene og vi ser at lønnsomheten i reiselivsnæringen er på bedringens vei. Vårt arbeid med å forlenge skuldersesongene, og gradvis utvikle et helårstilbud, vil bli helt avgjørende for å videreutvikle reiselivsnæringen og ikke minst for å bedre bedriftenes lønnsomhet over tid. Videre forteller rapporten at tilreisende la igjen over 800 millioner kroner i Kragerø i 2019. Ikke uventet er det hyttegjestene som står for 90% av omsetningen, og de legger igjen mest i bygg- og anleggsbransjen, varehandel og i båtrelaterte tjenester. Direkte verdiskaping og sysselsetting avledet av reiselivsrelatert forbruk og investeringer utgjør 15% av verdiskapingen og 19% av sysselsettingen i næringslivet i Kragerø. Med andre ord er turismen, særlig hytteturismen, viktig for vårt lokale næringsliv.

Blant kommunens unge voksne i alderen 20-45 år er det gjennomført en innbyggerundersøkelse, som viser hva folk setter pris på og hva som savnes ved det å bo i Kragerø. De fleste (83 %) er godt fornøyd med å bo i Kragerø. På spørsmål om hva som gjør Kragerø attraktivt, er det friluftsmulighetene og nærheten til skjærgården som kommer best ut. Aller mest attraktivt ved å bo i Kragerø, er at det er gode oppvekstsvilkår for barn. De største svakhetene våre unge voksne påpeker er kollektivtilbudet både inn og ut av kommunen, samt arbeidsmarkedet. Vi håper undersøkelsen kan brukes i kommunens videre satsing innen bostedsattraktivitet for denne viktige målgruppen.

Det mest positive ved Kragerø_fra gjesteundersøkelse sommer 2020

I sommer ble det gjennomført en gjesteundersøkelse, som bekrefter det vi «visste»; alle liker Kragerø! Undersøkelsen viste også at skjærgården vår er den viktigste anledningen til å besøke Kragerø, og at vi har forbedringspotensial på infrastruktur og tilrettelegging. Dette skal vi ta tak i sammen, framover. Vi har fått mange nyttige innspill til reiselivssatsingen vår, og svært gledelig er det at Kragerø bl.a. oppleves som et trygt og sikkert sted å besøke, og framstår som et godt sted å bo. Sommerens «utstillingsvindu» kan vi bli flinkere til å utnytte.

Det er også gjennomført kurs for bedrifter denne høsten, innen digital markedsføring, og kurs i å tilby opplevelser. Omstillingsprogrammet har også støttet bedriftsrådgivning for et stort antall bedrifter i alle slags bransjer, der bedriftslederne får verdifull støtte av en ekstern sparringspartner med solid kompetanse.

Bærekraftig utvikling

Første fase av merkeprosessen for bærekraftig reisemål, er nå fullført! Siden mai har Kragerø næringsforening vært i gang med arbeidet for å oppnå «Merket for bærekraftig reisemål», et kvalitetsmerke for reisemål som har startet systematisk jobbing for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene. I tillegg til at dette gir gjestene gode opplevelser, ønsker destinasjonen samtidig å ta vare på stedets natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktige. Dette krever et nært samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen der formålet er at reisemålet skal være et godt sted å bo – og et godt sted å besøke. Den 14.desember ble fase 1 godkjent, og vi tar sikte på å sertifisere Kragerø for merket bærekraftig reisemål innen påske 2022.

Kragerø ble offisielt nasjonalparkkommune i år. Vi må ta vare på naturressursene våre, og da er det spennende at næringsforeningen har fått tilskudd fra Norges forskningsråd til utvikling av bærekraftige opplevelser med fokus på skjærgården. Målet er å mobilisere til nettverk av opplevelsesbedrifter, som sammen finner fram til forskbare problemstillinger innen tjenesteyting. Med oss på laget har vi krefter fra kunnskapsbedriften SALT, som bl.a. drar nytte av lang og god erfaring med bygging av Lofoten som destinasjon. Vi får lov å ta del i deres erfaringer som gjør det mulig å unngå mulige feiltrinn, når ønsket om økt verdiskaping for denne næringen står høyt. Vi skal satse på å gjøre Kragerø til helårsdestinasjon, men vi skal gjøre det riktig og til glede for både fastboende og besøkende, så vel som framtidige generasjoner!

Vi går spennende tider i møte, selv om koronapandemien ikke er nedkjempet ennå. Vi heier på alle som kjemper for å holde bedriftene sine flytende, og unner alle som har medvind gode dager!

Beste hilsener fra

Kari, Geir og Janna

 

Kari Theting | Kragerøs omstillingsprogram | kari.r.theting@kragero.kommune.no

Geir Lia | Kragerø kommune, næringsrådgiver | geir.h.lia@kragero.kommune.no

Janna Pihl | Kragerø Næringsforening | janna@kragero-nf.no

Andre
artikler