Search
Search
Meny

Status oppdatering - virksomhet for bygg og areal i Kragerø kommune.

30. juni 2021 | Janna
Vi vet at mange av dere fremdeles opplever forsinkelser og utfordringer ifm. saker som skal behandles av virksomhet for bygg og areal i Kragerø kommune.

Vi har kontaktet plan- og bygningssjef Grethe Krokstad, som har meldt tilbake status på situasjonen. For det første er de tre heltidsstillingene de var i en ansettelsesprosess på i mai, nå besatt. Det starter to jurister hhv. 9. august og 1. september, og en planlegger 9. august.

I tillegg kan plan- og bygningssjefen melde at det via direkteanskaffelser er innhentet konsulentbistand innenfor både byggesaksbehandling og plansaker til ferdigstillelse av reguleringsplaner som er klare til behandling. De har dessverre hatt uforutsette forsinkelser på dette knyttet til IT-sikkerhet, og tilgangene til konsulentene kom først på plass nå i juni. Konsulentene har imidlertid startet arbeidet, og det vil kunne merkes allerede i sommer. I tillegg skal det kjøres en større anskaffelse av konsulentbistand innen byggesaksbehandling der kommunen tar sikte på å signere kontrakt i august. Før juli skal det også lyses ut konkurranse for anskaffelse av prosjektleder som kan kjøre hele planprosessen for rullering av kommuneplanens arealdel. Det betyr at planavdelingen i sum blir betydelig styrket og resultatet av dette vil merkes innen flere næringer.

 

Saken med å få de fleste reguleringsplaner inn i kommuneplanen igjen er det også bevegelse i. Kommunen har nettopp mottatt høringssvar fra statlige myndigheter som er positive til at kommuneplanen endres slik at reguleringsplanene ikke blir overstyrt av kommuneplanen. Saken ble behandlet politisk i hovedutvalget 16. juni og i kommunestyret 17. juni. Nå er reguleringsplanene igjen gjeldende, og utfordringen vi har hatt med kommuneplanens arealdel nå blir løst.

 

Videre har vi spurt plan- og bygningssjefen om det foretas noen form for prioriteringer av saker man ser kan få betydelige større negative ringvirkninger enn andre, eller om sakene behandles løpende ut ifra søknadsdato. Svaret er at det gjøres prioriteringer av saker som de ser kan få større ringvirkning enn andre. Her er kommunen avhengig av god og riktig informasjon for å greie å gjøre enda bedre prioriteringer. Det behandles både store og små saker, men kommunen forsøker å prioritere næringssaker som vil få direkte betydning for arbeidsplasser, utbyggingsprosjekter, eneboliger og saker som er et ledd for å redusere eller fjerne forurensing. Det er mange enkeltstående byggesaker som selvsagt også har betydning for arbeidsplasser i bransjen, men kommunen ser at det er vanskelig å prioritere blant disse på samme måte. Ved å behandle litt stort og smått, håper kommunen at dette bidrar til å gi oppdrag til ulike aktører i byggebransjen. Dersom vi i bransjen er kjent med saker som er av så kritisk karakter at de må belyses, ønsker kommunen svært gjerne at næringsforeningen informerer om dette.

Avslutningsvis sier plan- og bygningssjefen at det behandles et større antall saker enn tidligere, samtidig som saksmengden hele tiden øker uforutsett mye. Enheten har dessverre mistet store ressurser midlertidig på grunn av sykdom og permisjoner, og planavdelingen er i tillegg redusert fordi reguleringsplanen for E18 er svært tidkrevende. Hun ser likevel lyspunkter og er trygg på at situasjonen på enheten vil forbedres over sommeren og bli så godt som løst i løpet av høst/vinter 2021. Målet er selvsagt at de skal få til dette så raskt som mulig. Selv om de nyansatte på byggesak må få opplæring, så er de nyansatte ressurspersoner med høy kompetanse. Summen av nyansatte på plass, eksisterende bemanningen, og bruk av konsulenter vil føre til at kommunen innen rimelig tid får bort det lange etterslepet av saker som vi nå opplever. Når etterslepet er borte, vil byggesakene igjen bli behandlet innen frist. Eksisterende bemanning i kommunen har jobbet under dette presset i lang tid, med alt for lite ressurser, og har gjort en enorm innsats. Hun ser nå fram til en spennende og positiv høst og håper vi da får til fysiske møter igjen.
facebook

SISTE NYTT