Viktigheten av legevakt i Kragerø

Dato

Vi har registrert Porsgrunns rådmann, Per Wolds initiativ om legevaktsamarbeid i Grenland med mulig plassering av en felles legevakt på Heistad, og hans ønske om å raskt få avklart om det er politisk vilje i Kragerø til et slikt fellesprosjekt.

Kragerø Næringsforening er også svært interessert i å få vite i om det i Kragerø er politisk vilje til å utrede et slikt samarbeid og plassering?

Vår tolkning av den politiske viljen er at man jobber for økt bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet i Kragerø.

Som grunnlag for vår tolkning legger vi de store ressurser som legges i bla. Kragerøs Omstillingsprogram, i reiselivssatsingen ifb. den overordnede reiselivsplanen «Sammen for Kragerø mot 2030», og mulighetsstudiet ifb med utvikling av Kragerø Næringspark.

Dette er alle tydelige signaler på at man satser på næringslivet og at politikerne har tro på at det er mulig å skape flere arbeidsplasser i vår kommune.

Responsanalyse har nylig gjort en undersøkelse ‘Unge voksnes oppfatning av å bo i Kragerø’ på vegne av Kragerøs omstillingsprogram. Undersøkelsen retter seg mot 20-45 åringer bosatt i Kragerø. På spørsmålet: ‘Hva mener du må til for at flere unge voksne skal finne det attraktivt å flytte til Kragerø?’ svarer 70% ‘Flere arbeidsplasser generelt’

Det bekrefter jo at politikernes satsning de siste årene har vært helt riktig og i tråd med Kragerø kommunes visjon «TRIVSEL og VEKST».

Å flytte legevakttilbudet ut av Kragerø kommune vil gi motstridende signaler i forhold til satsningen på økt bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet i Kragerø.

Vi mener det undergraver den igangsatte jobben for at Kragerø innen 2030 er en bærekraftig helårsdestinasjon, en oppgave som KNF har påtatt seg med stor respekt og optimisme. Vi mener det vil sende uønskede signaler til de som er så vågale å bosette seg i vår vakre skjærgård, eller i utkanten av kommunen, hvor man allerede i dag har mer enn 30* minutter til dagens legevakttilbud. Vi mener det kan hindre vekst og utvikling i det etablerte næringslivet som allerede i dag strever med å attrahere den kompetansen de så sårt trenger for å kunne videreutvikle og vokse som bedrift.

KNF mener det er uklokt å flytte legevakttilbudet ut av kommunen, og at det vil være med å sette arbeidet med økt bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet flere år tilbake.

Vi er interessert i å vite mer om hva de ulike politiske partiene mener om saken.

*30 minutter er kommunedirektørenes tidsbruk mellom Heistad og Kragerø sentrum ref. KV 19.august 2020

 

Styret Kragerø Næringsforening 31.08.2020

Andre
artikler