Høst hilsen

Sommeren er snart på hell og flere av dere legger bak dere en hektisk sommer med gode tall og mye mennesker i kommunen vår.

Foreningen har fått nytt styre:

Styreleder:        Tor Markussen, Optimek AS

Nestleder:         Ole Gundersen, Ole Gundersen AS

Styremedlemmer:

Janne Kvilaas – Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Even Hæhre Ødegård, Steintransport AS

Morten Bjerka, Gromstad Bil & Båt AS

Sarah Hjelmseth Iversen, Alt på Stell AS

Marie Røegh Edwardsen, Advokat Marie R. Edwardsen

Observatører:

Liv Nina Klausen, Sparebanken SØR

Jon Guste Pedersen, Skagerak Sparebank

Geir Lia, Kragerø Kommune, Næringsrådgiver

 

For å minne styret og administrasjonen om hvilke oppgaver de har i sine verv, har de konkretisert foreningens identitet og ambisjoner.

VÅR VISJON: Hele KRAGERØ hele året!

VÅR MISJON: Oppdraget vårt er å være en inspirerende, samlende og innflytelsesrik samarbeidspartner for våre medlemmer og kommunen.

VÅRE VERDIER:  

  • Handlekraftig
  • Profesjonell
  • Troverdig

 


 

INTERESSEGRUPPER – medlemmene, våre viktigste ressurser

Alle næringsdrivende og alle geografiske deler av kommunen er gjensidig avhengig av hverandre. Det er viktig at vi lykkes med å skape gode møteplasser for våre medlemmer og at de ulike næringenes interesser og behov blir tydelig for styret og administrasjon.

 

Styret ønsker å legge til rette for disse interessegruppene:

 

 • KNF Handel & Service; Sentrum, Sannidal, Kalstad & Sluppan
 • KNF Gårdeiere og eiendomsutviklere
 • KNF Håndverk
 • KNF Industri  NY!
 • KNF Sannidal & Fikkjebakke
 • KNF Reiseliv

Covid-19 har satt oss litt tilbake når det gjelder å lage møteplasser, men vi håper at vi nå kan øke møteaktiviteten i tråd med gjeldende smittevern regler.

Dere medlemmers engasjement og aktivitet i de ulike ressursgruppene er svært viktig for foreningens arbeid.


Nye Veier varsler oppstart av detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand

Det oppfordres til å komme med innspill via prosjektets medvirkningsportal.

På nettsiden er forslag til planprogram og annen informasjon tilgjengelig, samt kart for varsel om oppstart.

Frist for innsending av innspill er 14.10.2020.

Mer info på medlemsmøte 23.sept.

 


Kurs:

Sammen med Kragerøs omstillingsprogram, og basert på innspill og samtaler med bedrifter, vurdere vi å rigge et kurs i digital markedsføring.

Kurset ‘Bli god på nett’ gir inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet. Er dette kurset relevant for deg så ta kontakt så fort som mulig på janna@kragero-nf.no

Er det andre kurs dere ser bedre nytte av? Kom gjerne med innspill til oss. Det er midler i omstillingsprogrammet til kompetansehevende tiltak, og vi bidrar gjerne som tilrettelegger for ulike kurs.

Kragerø Ressurs- og kompetansesenter setter opp følgende kurs i høst:

Dersom det er noen som trenger avklaringer rundt kursene, så kan dere kontakte Hege Lier på hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99241416.

All teori (bortsett fra motorsagkurset) blir gjennomført ved Kragerø videregående skole.


 

Støtteordninger til næringslivet:

Koronatilskudd – søkbare midler for å motvirke negative virkninger av covid-19 utbruddet

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunale næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov.

Mer informasjon om ordnigen og hvor du søker finner dere her: www.regionalforvaltning.no

Eller ved å kontakte Kragerø kommunes næringsrådgiver:

Geir Lia Geir.H.Lia@kragero.kommune.no  tlf. 993 66 166

 

 

Husk å søk på BIO midler!

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. I forbindelse med koronakrisen er det i 2020 bevilget ekstra midler til ordningen.

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt- og delvis permitterte.

Kontaktinformasjon og søknadsfrister sjekk: www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrister 15 september, 15. oktober og 15. november, under forutsetning av det er tilgjengelige midler, noe vi har fått informasjon om at det er.

Kari Theting, Kragerøs omstillingsprogram kan være behjelpelig med utforming av søknader. kari.r.theting@kragero.kommune.no tlf. 986 44 342

 

Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen kan nå søke om tilskudd til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Se info her. Søknadsfristen er 15.9.2020.

 

Kragerøs omstillingsprogram

Her kan Kragerø bedrifter søke støtte til utviklingsprosjekter, løpende frister. Kontakt Kari Theting, kari.r.theting@kragero.kommune.no tlf. 986 44 342


 

MøteKalender:

Mer info og nye oppdateringer finner dere på her

September

 1. Møte med reiselivsbransjen – status tiltak I reiselivsplanen, aktivitet og prosjekt fremover.

Mer info kommer.

 

 1. Medlemsmøte hvor ordfører Grunde Knudsen informerer om prosessen med nye E18,

og Kragerø kommunes næringsrådgiver Geir Lia informerer om Mulighetsstudiet for Kragerø Næringspark. kl. 18 i møtelokaler i det gamle Naper bygget på Fikkjebakke

 

Oktober

?         Grethe Krokstad starter 21.september som ny plan- og bygningssjef i Kragerø kommune. Vi har inviterte henne til å møte næringslivet, dato er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Mer info kommer.

 

Kom gjerne med innspil på hva dere ønsker av faglig påfyll og tema for våre møter.

Ikke nøl med å ta en telefon eller kom innom på kontoret hvis dere har spørsmål eller ting dere vil ta en prat om.

 

Med ønske om en fargerik høst!

Janna Pihl

Kragerø Næringsforening

P.A Heuchsgate 24
3770 Kragerø

Tlf. 957 28 934

e-post. janna@kragero-nf.no